Produkt: ZETESAL NR
Dokument range application fibre
Produktmerkblatt (DE) Färberei Nachbehandlungsmittel Polyamid
Produktmerkblatt (EN) dyeing aftertreatment agents polyamide

 Zschimmer & Schwarz
Fenster schließen