Produkt: OXETAL VD 92
Dokument Applikation area Product groups Area of use
Produktmerkblatt (DE) Alle Anwendungsbereiche Verdickungsmittel Hautreinigung
Produktmerkblatt (EN) Personal Care Specialities Rheological modifiers Skin cleansing
Produktmerkblatt (EN) All applikation areas Rheological modifiers Skin cleansing
Produktmerkblatt (DE) Rohstoffe für die Kosmetik Verdickungsmittel Hautreinigung

 Zschimmer & Schwarz
Fenster schließen